Ốm đau và không có giấy tờ?
Vì bỏ chạy hoặc là chuyển đến nước Đức?
Medinetz Leipzig tạo điều kiện cho được chữa bệnh hoặc là giúp đỡ người bệnh vào công tác bảo vệ sức khoẻ của nhà nước. Chúng tôi là một sự tổ chức dân sự không phụ thuộc nhà nước và không phân biệt chủng tộc.
Sự làm môi giới của chúng tôi là không mất tiền và vô danh. Cứ thứ ba từ 16 đến 18 giờ ngài có cơ hội đến giờ tiếp khách của chúng tôi. Trong thời gian đó thời hạn cần thiết sẽ được thỏa thuận. Ngoài thời gian đó có máy giải đáp điện thoại. Hôm nào chung tôi cúng nghe hết máy đó.

Symbol~Telefon

0341 - 125 98 41

Symbol~Adresse

Peterssteinweg 3
04107 Leipzig